Všeobecné obchodní podmínky Věrnostní karty Electro World

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍ KARTY ELECTRO WORLD

1.        Úvodní ustanovení obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky vydání věrnostní karty (dále jen „Věrnostní karta“) společností Electro World s. r. o. se sídlem Chlumecká 1531, 198 00 Praha 9, IČ 26488361, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C85390 (dále jen „společnost Electro World“) a práva a povinnosti držitele Věrnostní karty a společnosti Electro World v souvislosti s vydáním a užíváním Věrnostní karty.

Věrnostní karta je určena zákazníkům společnosti Electro World uskutečňujícím nákup v prodejnách společnosti Electro World nebo prostřednictvím e-shopu společnosti Electro World (www.electroworld.cz). Věrnostní karta umožnuje svému držiteli za podmínek vymezených v těchto obchodních podmínkách získávat body při jednotlivých nákupech od společnosti Electro World a následně za tyto body uplatňovat nárok na slevu při dalších nákupech a také využívat jiné služby a výhody poskytované společností Electro World výhradně držitelům Věrnostní karty.

2.        Vydání Věrnostní karty

Věrnostní karta bude společností Electro World vydána pouze plně svéprávné fyzické osobě starší 18 let (včetně) nebo právnické osobě, které jsou registrovány v e-shopu společnosti Electro World (mají vytvořen zákaznický účet) a které řádně vyplní registrační formulář pro vydání Věrnostní karty, a to osobně na prodejně nebo na stránkách www.electroworld.cz. Držitelem Věrnostní karty nemůže být pracovník společnosti Electro World (tedy osoba činná pro společnost Electro World v pracovním poměru nebo na základě dohod mimo pracovní poměr).

Věrnostní karta je vydána zákazníkovi v hmotné či virtuální formě a slouží k jeho identifikaci při uplatňování výhod držitele Věrnostní karty. Věrnostní karta v hmotné podobě je zákazníkovi vydána ihned po odevzdání vyplněného registračního formuláře v kamenné prodejně. Ve virtuální podobě (vhodné i k vytištění) je vydána po vyplnění registračního formuláře na www.electroworld.cz a je spojena se zákaznickým účtem daného zákazníka. Vydáním Věrnostní karty zákazníkovi se zákazník stává držitelem Věrnostní karty. Virtuální karta může být v kamenné prodejně vyměněna na žádost svého držitele za kartu v hmotné podobě. O opětovné vydání ztracené, odcizené či poškozené Věrnostní karty může její držitel bezplatně požádat v kterékoliv kamenné prodejně společnosti Electro World.

Každá osoba může být držitelem pouze jedné platné Věrnostní karty.

Společnost Electro World si vyhrazuje právo nevydat Věrnostní kartu osobě, která zjevně nesprávně nebo nekompletně vyplnila registrační formulář.

Věrnostní karta je nepřenosná a výhody z ní plynoucí mohou být uplatněny pouze při jejím předložení držitelem, kterému byla vydána. Věrnostní karta je svému držiteli pouze přenechávána k bezplatnému užití a zůstává vlastnictvím společnosti Electro World.

Výhody z Věrnostní karty se mohou lišit dle toho, zda k nákupu dochází prostřednictvím e-shopu www.electroworld.cz nebo v kamenných prodejnách společnosti Electro World; mohou se lišit i výhody poskytované jednotlivými kamennými prodejnami.

3.        Slevy pro držitele Věrnostní karty

Z každé peněžité částky uhrazené držitelem Věrnostní karty za nákup zboží a služeb (s výjimkou nákupu dárkového poukazu) od společnosti Electro World určeného pro konečnou spotřebu držitele Věrnostní karty (nikoliv tedy za nákup zboží pro další podnikání s tímto zbožím), při kterém držitel předloží Věrnostní kartu (v případě nákupu v kamenné prodejně), nebo nakupuje prostřednictvím zákaznického účtu, se kterým je Věrnostní karta spojena (při nákupu v e-shopu), budou držiteli do 14 dnů od úhrady ceny zboží nebo služeb nebo od převzetí zboží zákazníkem, dle toho, která z uvedených skutečností nastane později, připsány na jeho Věrnostní kartu body, na jejichž základě může držitel Věrnostní karty požadovat slevu při dalším nákupu. Počet připisovaných bodů, resp. jejich poměr k uhrazené kupní ceně, se liší dle typu Věrnostní karty, jejímž je zákazník držitelem.

Nárok na slevu na základě bodů připsaných na Věrnostní kartu může uplatňovat pouze držitel dané Věrnostní karty. Pro zamezení podvodného jednání si společnost Electro World vyhrazuje právo vyzvat zákazníka uplatňujícího práva držitele Věrnostní karty k doložení jeho totožnosti předložením osobního dokladu s fotografií.

Při uplatnění nároku na slevu lze využít pouze celé body. Jeden bod vždy odpovídá nároku na slevu z kupní ceny zboží ve výši 1,- Kč. Kupní cena každého jednoho kusu zboží po uplatnění nároku na slevu musí vždy však činit minimálně 1,- Kč; minimálně tato částka musí být zákazníkem vždy uhrazena.

Nárok na slevu z titulu bodů připsaných na Věrnostní kartě nelze uplatnit na úhradu:

 • kupní ceny zboží kupovaného na splátky v prodejně; nebo
 • ceny dárkového poukazu; nebo
 • ceny za dobíjení předplacené karty mobilního operátora; nebo
 • pojistného za pojištění zboží; nebo
 • ceny hrazené za prodloužení záruční doby;
 •  ceny dalších služeb, o kterých tak společnost Electro World stanoví.

Nárok na slevu z titulu bodů z Věrnostní karty nelze kombinovat s jinými slevami, akcemi nebo výhodami jiných věrnostních systémů, pokud nebude společností Electro World stanoveno jinak.

V  případě vrácení zakoupeného zboží z jiného důvodu než oprávněného uplatnění práv z vadného plnění, tedy například v případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů u zboží zakoupeného na internetu, budou body získané za nákup tohoto zboží z Věrnostní karty odečteny. V případě, že body není možno odečíst, protože počet zbývajících bodů připsaných na Věrnostní kartě pro uvedené nepostačuje (z důvodu, že v mezidobí zákazník uplatnil na základě získaných bodů nárok na slevu z kupní ceny jiného zboží), bude o částku odpovídající násobku 1,- Kč a počtu bodů, které nebylo možné z uvedeného důvodu odečíst z bodů na Věrnostní kartě, snížena částka kupní ceny vracená držiteli Věrnostní karty za vracené zboží v penězích (na pohledávku zákazníka na vrácení kupní ceny bude započten nárok společnosti Electro World na doplatek kupní ceny později zakoupeného zboží ve výši slevy poskytnuté z kupní ceny tohoto jiného zboží na základě bodů získaných za nákup zákazníkem vraceného zboží – nárok na poskytnutí takové slevy vrácením zboží v tomto případě zaniká).

V případě vrácení zboží, u kterého byla poskytnuta sleva z kupní ceny dle těchto podmínek z titulu bodů připsaných na Věrnostní kartě, a u kterého držiteli Věrnostní karty vznikl nárok na vrácení kupní ceny, bude držiteli Věrnostní karty vrácena v penězích částka kupní ceny, která byla držitelem Věrnostní karty uhrazena v penězích, a současně mu budou připsány na Věrnostní kartu zpět body, které uplatnil na poskytnutí slevy z kupní ceny daného zboží.

Platnost bodů je 12 měsíců ode dne nákupu (tj. ode dne úhrady kupní ceny ve prospěch společnosti Electro World), za který byly body na Věrnostní kartu připsány. V případě, že držitel Věrnostní karty neuplatní nárok na slevu z titulu bodů do 12 měsíců ode dne jejich připsání, bude o tyto body snížen počet bodů připsaných na Věrnostní kartě.

4.        Elektronická archivace účtenek

Po dobu trvání platnosti Věrnostní karty se společnost Electro World zavazuje uchovávat pro držitele Věrnostní karty doklad o zakoupení zboží zakoupeného od společnosti Electro World s Věrnostní kartou a v případě potřeby vydá držiteli Věrnostní karty jeho stejnopis. V případě neodůvodněných opakovaných žádostí o poskytnutí stejnopisu je společnosti Electro World oprávněna požadovat náhradu nákladů s vydáním stejnopisu spojených, případně další žádosti zamítnout.

V případě uplatnění práv z vad takového zboží („reklamace“) je držitel Věrnostní karty oprávněn předložit pouze Věrnostní kartu (případně spolu s dokladem potřebným pro ověření totožnosti držitele) a není povinen předkládat jiný doklad o zakoupení zboží.

 

5.        Okamžitá výměna zboží

V případě oprávněné reklamace zboží s kupní cenou do 1 000 Kč (včetně) zakoupeného s Věrnostní kartou se společnost Electro World zavazuje vyřídit takovou reklamaci ze strany držitele Věrnostní karty neprodleně, a to výměnou daného zboží za nové, za současného splnění všech následujících podmínek:

 • k uplatnění reklamace dojde do 24 měsíců od vystavení dokladu o zakoupení reklamovaného zboží,
 • reklamace je uplatněna osobně v některé z kamenných prodejen společnosti Electro World,
 • držitel Věrnostní karty vrátí společnosti Electro World reklamované zboží (nemusí ale vracet zboží/předmět, které obdržel k reklamovanému zboží jako dárek),
 • reklamace se týká vady, za kterou společnost Electro World odpovídá dle platných právních předpisů nebo poskytnuté záruky.

 

Společnost Electro World si vyhrazuje právo zboží v místě příjmu reklamace vyzkoušet a pokud se reklamovaná vada neprojeví nebo se projevuje jako vada, na kterou se tento závazek k okamžité výměně zboží nevztahuje (mechanické poškození zboží apod.), společnost Electro World si vyhrazuje právo zaslat zboží k odbornému posouzení vady autorizovanému servisu. K výměně zboží v takovém případě dojde až po potvrzení existence reklamované vady autorizovaným servisem.

Odpovědnost společnosti Electro World, jako prodávajícího, za vady zboží v rozsahu daném platnou právní úpravou není tímto ustanovením dotčena; závazek společnosti Electro World dle tohoto ustanovení představuje její rozšíření za podmínek a v rozsahu, jak je zde uvedeno.

Závazek k okamžité výměně se nevztahuje na zboží, které držitel Věrnostní karty obdržel jako dárek nebo které je na prodejním dokladu uvedeno s hodnotou do 1,- Kč (včetně).

Na platnost závazku společnosti Electro World nemá vliv změna výše kupní ceny zboží od zakoupení zboží do jeho reklamace. V případě, že společnost Electro World v době reklamace totožné zboží již nenabízí ke koupi, zavazuje se nabídnout držiteli Věrnostní karty na výměnu alternativní zboží stejných nebo lepších parametrů prodávané společnosti Electro World za cenu do výše prodejní ceny reklamovaného zboží.

V případě, že držitel Věrnostní karty zakoupil k reklamovanému zboží pojištění nebo prodlouženou záruku a dojde k výměně zboží v rámci Okamžité výměny, zavazuje se společnost Electro World vrátit držiteli Věrnostní karty jím uhrazenou cenu pojištění (pojistné) nebo cenu za prodlouženou záruku zpět.

V případě, že držitel Věrnostní karty zakoupil k reklamovanému zboží službu jako je nalepení ochranné fólie, první spuštění a instalace apod., a dojde k výměně daného zboží v rámci Okamžité výměny, má držitel Věrnostní karty nárok na poskytnutí zakoupené služby k novému zboží za podmínky, že uplatnil nárok na Okamžitou výměnu do 30 dnů od vystavení dokladu o zakoupení reklamovaného zboží.

více informací  najdete zde.

6.        Vrácení nevhodného zboží

Držitel Věrnostní karty je oprávněn odstoupit bez uvedení důvodu od kupní smlouvy na koupi zboží zakoupeného s Věrnostní kartou v kterékoliv kamenné prodejně společnosti Electro World, a to do 14 dnů od převzetí takového zboží (obdobně jako je oprávněn odstoupit dle zákona od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, apod. (prostřednictvím prostředku komunikace na dálku)) za současného splnění všech následujících podmínek:

 • zboží nesmí být použité,
 • držitel Věrnostní karty vrátí zboží společnosti Electro World funkční a kompletní (včetně veškerého příslušenství, návodu k obsluze, případně záručního listu apod.), včetně zboží,
 • které zákazník obdržel jako dárek v souvislosti s koupí vraceného zboží (s výjimkou případu, že držitel Věrnostní karty si namísto vraceného zboží vybere zboží, ke kterému je poskytován totožný dárek), vše zabalené v nepoškozeném originálním obale včetně fólií, které jsou uvnitř balení zboží.

  Držitel Věrnostní karty, který odstoupil od kupní smlouvy dle tohoto článku 6., může:

 • vyměnit vracené zboží za jakékoliv jiné zboží dle vlastního výběru, a pokud bude nové zboží levnější, společnost Electro World vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně, a pokud bude nové zboží dražší, zákazník se zavazuje uhradit společnosti Electro World rozdíl; nebo
 • žádat vrácení zaplacené kupní ceny, pokud si žádné náhradní zboží nevybere.
 • více informací naleznete zde

7.        Reklamace z pohodlí domova

Držitel Věrnostní karty je oprávněn v případě reklamace zboží vybraných kategorií, specifikovaných níže, reklamaci uplatnit pouze telefonicky, tj. bez nutnosti osobního sepsání reklamačního protokolu na prodejně a dopravy zboží na prodejnu, na infolince společnosti Electro World +420 210 326 000, za těchto podmínek:

 • k uplatnění reklamace dojde do 24 měsíců od vystavení dokladu o zakoupení reklamovaného zboží,
 • reklamace se týká vady, za kterou společnost Electro World odpovídá dle platných právních předpisů nebo poskytnuté záruky.

 Informace nutné k uplatnění reklamace:

 • Kontaktní informace zákazníka (telefonní číslo, e-mail a adresa)
 • Číslo Věrnostní karty, se kterou bylo zboží zakoupeno
 • Informace nutné k identifikaci zboží (model a sériové číslo)
 • Datum nákupu zboží (postačí přibližné datum)
 • Popis vady zboží

Potvrzení o uplatnění reklamace („Reklamační protokol“) se zavazuje Electro World s.r.o. odeslat držiteli Věrnostní karty emailem nejpozději v pracovní den následující po telefonickém nahlášení reklamace a poskytnutí kompletních informací nutných k vyřízení reklamace.

Po nahlášení reklamace na infolinku společnosti Electro World bude zákazník bezodkladně kontaktován ze strany servisního partnera společnosti Electro World, se kterým domluví termín návštěvy servisního technika. Další průběh reklamačního řízení se řídí Reklamačním řádem společnosti Electro World.

Odpovědnost společnosti Electro World, jako prodávajícího, za vady zboží v rozsahu daném platnou právní úpravou není tímto ustanovením dotčena; závazek společnosti Electro World dle tohoto ustanovení představuje její rozšíření za podmínek a v rozsahu, jak je zde uvedeno.

Kategorie zboží, u kterých je možné využití Reklamace z pohodlí domova:

 • Pračky
 • Pračky se sušičkou
 • Sušičky prádla
 • Kombinované chladničky
 • Americké chladničky
 • Jednodveřové chladničky
 • Vestavné chladničky
 • Vinotéky
 • Skříňové mrazničky
 • Truhlicové mrazničky
 • Vestavné mrazničky       
 • více informací naleznete zde

8.        Věrnostní ceny

Držitel Věrnostní karty je oprávněn vybrané zboží nakupovat za ceny se slevou určenou pouze pro držitele Věrnostní karty. Druhy zboží, na které se uvedené vztahuje, výše slevy i počet kusů od jednoho druhu zboží, které bude každý jeden držitel Věrnostní karty oprávněn nakoupit, stanovuje společnost Electro World.

Podmínkou uplatnění této výhody je při nákupu v kamenné prodejně předložení Věrnostní karty před zahájením nákupu (nikoliv až v jeho průběhu či po jeho dokončení) a při nákupu v e-shopu přihlášení se zákaznickým účtem spojeným s Věrnostní kartou.

9.        Další výhody pro držitele Věrnostní karty

Společnost Electro World může nepravidelně, dle svého uvážení, poskytovat držitelům Věrnostních karet další výhody. Informace o všech aktuálně platných výhodách jsou uvedené na stránkách www.electroworld.cz , případně je možno se o nich informovat na infolince 210 326 000 nebo přímo v kamenných prodejnách společnosti Electro World.

10.      Typy Věrnostní karty

Modrá  karta

Každý zákazník, který splní podmínky pro vydání Věrnostní karty uvedené v článku 2. těchto obchodních podmínek, se do doby, než splní podmínky stanovené dále pro získání Stříbrné nebo Zlaté karty, považuje za držitele Modré karty. Držitelům Modré karty se připisuje na Věrnostní kartu za podmínek uvedených v článku 3.1 těchto obchodních podmínek počet bodů odpovídající v poměru 1:1 částce ve výši 1 % z uhrazené kupní ceny.

 

 Stříbrná karta

Každý zákazník, (i) který je držitelem Modré karty a (ii) v průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců koupí (a uhradí) od společnosti Electro World za podmínek uvedených v článku 3.1 těchto obchodních podmínek zboží nejméně za 80 000 Kč, se od okamžiku splnění podmínky uvedené ad (ii) považuje za držitele Stříbrné karty. Zákazníkům splňujícím podmínky pro držitele Stříbrné karty se připisuje (automaticky po splnění uvedených podmínek) na Věrnostní kartu za podmínek uvedených v článku 3.1 těchto obchodních podmínek počet bodů odpovídající v poměru 1:1 částce ve výši 2 % z uhrazené kupní ceny.

 

 Zlatá karta

Každý zákazník, (i) který je držitelem Modré nebo Stříbrné karty a (ii) v průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců koupí (a uhradí) od společnosti Electro World za podmínek uvedených v článku 3.1 těchto obchodních podmínek zboží nejméně za 140 000 Kč, se od okamžiku splnění podmínky uvedené ad (ii) považuje za držitele Zlaté karty. Zákazníkům splňujícím podmínky pro vydání Zlaté karty se připisuje (automaticky po splnění uvedených podmínek) na Věrnostní kartu za podmínek uvedených v článku 3.1 těchto obchodních podmínek počet bodů odpovídající v poměru 1:1 částce ve výši 3 % z uhrazené kupní ceny.

V případě, že zákazník splnil podmínky pro držitele Věrnostní karty vyššího typu (Stříbrné/Zlaté), zůstává držitelem takové Věrnostní karty vyššího typu až do doby ukončení platnosti Věrnostní karty, a to i případě, že v kterémkoliv dalším období již podmínky pro držitele Věrnostní karty vyššího typu nesplňuje.

 

11.      Ukončení platnosti Věrnostní karty

 Platnost Věrnostní karty zaniká:

 •  v případě držitele – fyzické osoby - úmrtím jejího držitele nebo jeho prohlášením za mrtvého; nebo
 •  v případě držitele – právnické osoby – jejím zánikem bez právního nástupce; nebo
 •   jejím ukončením ze strany držitele Věrnostní karty; nebo
 •   jejím ukončením společností Electro World.

Ukončení platnosti Věrnostní karty ze strany držitele Věrnostní karty

Držitel Věrnostní karty může kdykoliv ukončit platnost jemu vydané Věrnostní karty doručením písemného oznámení zaslaného na adresu společnosti Electro World poštou nebo emailem.

Ukončení platnosti Věrnostní karty ze strany společnosti Electro World s.r.o.

Platnost Věrnostní karty může být ukončena ze strany společnosti Electro World v

 •  v případě porušení závazků držitele Věrnostní karty vůči společnosti Electro World; nebo
 •  že držitel Věrnostní karty přestane splňovat podmínky pro vydání Věrnostní karty nebo porušuje jiné podmínky stanovené těmito obchodními podmínkami (např. používá Věrnostní kartu pro nákup zboží pro další podnikání s tímto zbožím); nebo
 • ukončení platnosti všech Věrnostních karet nebo některého z jejích typů v případě zrušení nebo změně podmínek poskytování všech nebo některých výhod plynoucích z Věrnostní karty ze strany společnosti Electro World. Termín ukončení platnosti v takovém případě oznámí společnost Electro World v dostatečném předstihu, nejméně 1 měsíc předem.
 •  Ukončením platnosti Věrnostní karty dochází k ukončení platnosti bodů připsaných na Věrnostní kartě a ke ztrátě nároků držitele takové karty na poskytnutí jakékoliv  slevy či jiných výhod plynoucích z Věrnostní karty. Opětovným splněním podmínek pro vydání Věrnostní karty ani vydáním nové Věrnostní karty nedochází k obnově platnosti bodů připsaných na předchozí Věrnostní kartu.

 

12.      Informace o zpracování osobních údajů

Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) - a zavedením opatření na zajištění souladu postupů společnosti Electro World s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), jsou dostupné na stránce https://www.electroworld.cz/gdpr-informacni-povinnost.

13.      Všeobecná a závěrečná ustanovení

Společnost Electro World si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, včetně pravidel pro vydávání Věrnostní karty, poskytování výhod držitelům Věrnostní karty a ukončení platnosti Věrnostní karty.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 01.10.2020 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.