Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup v kamenných prodejnách Electro World a na e-shopu www.electroworld.cz (znění k 1. 9. 2021).

Všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy

(znění k 1. 9. 2021)

Electro World s.r.o., se sídlem Chlumecká 1531, 198 19 Praha 9,  IČ 26488361, DIČ CZ26488361, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod číslem C, 85390

Kontaktní údaje:

Adresa pro doručování: Chlumecká 1531, 198 19 Praha 9, Česká republika
Adresa elektronické pošty: info@electroworld.cz
Telefon: 210 326 000

 1. Úvodní ustanovení obchodních podmínek

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek prodávajícího: www.electroworld.cz a aplikace Electro World Smart App pro Android a iOS; ustanovení článků 1., 3.3, 3.5 až 3.7, 4., 5., 9. a 11. se vztahují i na nákup uskutečněný na provozovnách prodávajícího.

  2. Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je Electro World s.r.o., Chlumecká 1531, 198 10 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85390, IČ 26488361.

  3. Kupujícím může být buď spotřebitel nebo podnikatel.

   1. Spotřebitelem je v souladu s § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Electro World s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

   2. Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 2. Postup při uzavření kupní smlouvy

  1. Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Kupující si může vybrat jakékoliv zboží, u kterého je umístěné tlačítko „Do košíku“.

  2. Po stisknutí tlačítka „Do košíku“ se objednávané zboží přidá do nákupního košíku, jehož obsah je kupujícímu kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.

  3. Vytvoření objednávky zboží vloženého do nákupního košíku je podmíněné vyplněním údajů o kupujícím, které od něho systém vyžaduje, a které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž se má za to, že v případě, že kupující uvede své IČ, vystupuje a nakupuje jako podnikatel, nikoliv jako spotřebitel. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje budou použité pro účely vytvoření objednávky a následně pro uzavření a plnění smlouvy. Při vytváření objednávky je kupující též vyzván k poskytnutí svých aktuálně platných kontaktních údajů a to telefonního čísla a e-mailové adresy, přičemž tyto údaje budou prodávajícím použité pro účely informování kupujícího o stavu vyřizování jeho objednávky (dostupnosti zboží, odeslání zboží/připravení zboží k vyzvednutí apod.). Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné. 

   Kupující se může u prodávajícího též registrovat - založit si zákaznický účet. Založení zákaznického účtu je podmíněno vedle údajů nezbytných pro objednávku zboží též zadáním přihlašovacího jména a hesla ze strany kupujícího. V rámci zákaznického účtu budou vytvářeny a evidovány objednávky, evidovány slevy a jiné výhody kupujícího. Prodávající doporučuje kupujícímu si přihlašovací údaje uchovat pro případ dalších nákupů. Při každém dalším nákupu u prodávajícího se kupující, který má založený zákaznický účet, může přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů a dojde k předvyplnění údajů nezbytných pro vytvoření objednávky dle údajů ze zákaznického účtu. Je v zájmu kupujícího, aby chránil svoje přihlašovací údaje k zákaznickému účtu, neboť jejich poskytnutí třetí osobě může mít za důsledek její vystupování na www.electroworld.cz pod jménem příslušného kupujícího.

   V případě, že kupující poskytne souhlas s informováním o novinkách a zvýhodněných nabídkách, může prodávající údaje kupujícího používat též pro zasílání svých obchodních sdělení kupujícímu, a to až do doby, než kupující tento svůj souhlas odvolá, což je kupující oprávněn učinit kdykoliv.

  4. Kupující vybere způsob platby kupní ceny zboží a způsob dodání zboží.

  5. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a změnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a/nebo byl prodávajícím seznámený s hlavními vlastnostmi zboží, jeho celkovou cenou a ostatními náklady, a to náklady na dodání, tj. dopravu, případně též vynášku a/nebo instalaci zboží a další služby (dále tyto služby jen jako „doprovodné služby“), v případě, že nejsou tyto doprovodné služby zahrnuty v kupní ceně zboží), a stejně tak s tím, že tuto konkrétní cenu bude po akceptaci objednávky povinný prodávajícímu uhradit a že si zvolil způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím, s dodacími podmínkami, lhůtou, ve které se prodávající zavazuje dodat zboží, a činí prodávajícímu nabídku na uzavření smlouvy za uvedených podmínek. 

  6. Po odeslání objednávky bude tato zaregistrována v systému prodávajícího, o čemž bude kupující informován emailovým oznámením o obdržením objednávky prodávajícím. Uvedené emailové oznámení o obdržení objednávky není akceptováním návrhu kupujícího na uzavření smlouvy, ale pouze informací o doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

   Uvedení zboží na internetových stránkách prodávajícího je pouze pro účely prezentace zboží, nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ohledně takového zboží.  Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat a kupujícímu objednané zboží dodat, a to zejména v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího na internetových stránkách prodávajícího, nebo v případě, že není dodavatel prodávajícího schopen zboží dodat v přiměřené lhůtě nebo lhůtě požadované kupujícím (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.

  7. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až doručením dalšího emailu prodávajícího kupujícímu (dále též jen „akceptace objednávky“), jehož předmětem bude potvrzení o připravenosti zboží k osobnímu vyzvednutí nebo v případě, že si kupující objedná dodání zboží na místo dodání, informace o odeslání zboží a o termínu dodání zboží.

  8. Akceptací objednávky je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboří a poskytnutí doprovodných služeb za v objednávce uvedenou cenu, vše za podmínek uvedených na www.electroworld.cz, těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu.

  9. Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží ze skladu, na zákaznické lince 210 326 000 nebo 810  396 753. Marným uplynutím této lhůty není dotčeno právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy za podmínek uvedených v článku 6. těchto obchodních podmínek.

  10. Objednávka kupujícího je po své akceptaci jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího (a kupujícího prostřednictvím jeho zákaznického účtu) není přístupná jiným subjektům.

  11. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

  12. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.electroworld.cz.

  13. Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky k těmto obchodním podmínkám, zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti informacím zveřejněným prodávajícím v internetovém katalogu, uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

  14. Namísto objednání zboží po předchozí registraci kupujícího, je možné zboží pouze nezávazně rezervovat bez nutnosti registrace, a to vyplněním rezervačního formuláře. Lze rezervovat zboží, které je označené jako dostupné ve vybrané provozovně Electro World. Rezervované zboží, které nebude kupujícím zakoupeno v dané provozovně do 24 hod. od vytvoření rezervace, bude uvolněno zpět do prodeje (rezervace bude prodávajícím zrušena). V případě nedostupnosti zboží je prodávající oprávněn rezervaci zrušit i dříve, o čemž bude kupující neprodleně prodávajícím informován na kontaktní údaj/údaje (telefonní číslo a/nebo emailovou adresu kupujícího) poskytnuté kupujícím při vyplnění rezervačního formuláře.

 3. Platební podmínky

  1. Aktuální cena zboží vždy odpovídá ceně zboží, která je pro dané zboží uvedena v internetovém katalogu na internetových stránkách prodávajícího www.electroworld.cz v době objednání zboží.

  2. Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Do ceny je již zahrnut i poplatek za likvidaci elektroodpadu. Pokud není u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak, uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu (nebo další doprovodné služby), případně doběrečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném kupujícím a které bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží.

  3. Náklady na dopravu, případně doběrečné jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího. Informace o nákladech na dopravu platí pouze pro dodání zboží v rámci území České republiky.

  4. Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

  5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   1. platbou předem přes platební brány vybraných bank nebo bankovním převodem nebo přímým vkladem u Raiffeisenbank a.s. na bankovní účet prodávajícího 5080106579/5500 nebo přes platební systémy/služby Paypal, Google Pay nebo Apple Pay a Online splátky. Pokud kupující zvolí platbu předem, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky;

   2. dobírkou, kdy při přebírání zboží bude uhrazena doručovateli (i) plná cena nebo (ii) v případě nákupu na splátky akontace (a doplatek následně dle sjednaného splátkového kalendáře);

   3. při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího v hotovosti nebo platební kartou v dané provozovně prodávajícího nebo prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou (na základě smlouvy, jejíž uzavření prodávající kupujícímu zprostředkuje).

   Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).

  6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného v akceptaci objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  8. Faktura (daňový doklad) bude zaslána prodávajícím kupujícímu elektronicky emailem po převzetí zboží.  Pokud email s daňovým dokladem nebude doručen do druhého pracovního dne od převzetí zboží, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum.

 4. Dodací podmínky

  1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu nejpozději do 14 dnů od (i) uhrazení ceny zboží kupujícím (pokud je zvolena platba předem) nebo uhrazení akontace (pokud je zvolen nákup na splátky) nebo (ii) doručení objednávky prodávajícímu, pokud je zvolena platba dobírkou. Pokud však prodávající nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude kupujícího informovat) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky kupujícího, zavazuje se dodat toto zboží kupujícímu až po akceptaci objednávky prodávajícím a to do 10 týdnů od uhrazení ceny uvedené v akceptované objednávce. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat okolnosti, které prodávající neumí ovlivnit a pro které nastane nesplnitelnost dodání objednaného zboží kupujícímu; v takovém případě se použije postup podle následujícího odstavce.

  2. Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná (nedostupnost zboží), prodávající se zavazuje o tom neprodleně informovat kupujícího a pokud nedojde k dohodě prodávajícího a kupujícího o dodání zboží v náhradní lhůtě, o dodání náhradního zboží ani o jiném náhradním plnění, je kterákoliv ze stran oprávněna od kupní smlouvy na dodání zboží odstoupit; v takovém případě se prodávající zavazuje nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny zboží kupujícím, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

  3. Má-li prodávající zboží dle objednávky kupujícího dodat na místo doručení stanovené kupujícím, zavazuje se prodávající odeslat zboží kupujícímu na adresu v České republice, kterou kupující uvede v objednávce jako místo doručení, a kupující je povinen zboží při dodání převzít. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu – podnikateli - předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu – spotřebiteli - prodávající odevzdá zboží, jakmile dopravce předá zboží kupujícímu. Je-li předmětem dodání digitální obsahu jinak než na hmotném nosiči, dojde k dodání kupujícímu okamžikem doručení e-mailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím, nebo doručením SMS zprávy na tel. číslo uvedené kupujícím, obsahujících přihlašovací kód nebo aktivační klíče pro stažení digitálního obsahu. Přihlašovací kód, případně aktivační klíč je platný po dobu 30 dnů, pokud u nich není výslovně uvedena jiná, delší, doba platnosti; kupující je oprávněn a povinen si digitální obsah stáhnout v uvedené době.

  4. Dodání na místo doručení zahrnuje dodání zboží po první uzamykatelné dveře bez vynášky zboží dle podmínek dopravce a způsobu dodání zvoleného kupujícím při objednávce zboží. V případě doručování rozměrnějšího a těžšího zboží (nad 30kg) nabízí prodávající za příplatek možnost výnosu zboží dopravcem a to s aktivní pomocí kupujícího nebo bez této pomoci. Bližší informace o způsobech dodání zboží na místo doručení a nákladech na dodání zboží jsou k dispozici na https://www.electroworld.cz/ceny.

  5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení (kupujícímu zaniká případný nárok na dodání zboží „zdarma“ (v ceně zboží), pokud se takové dodání na dané zboží vztahovalo).

  6. V případě osobního odběru v některé provozovně prodávajícího bude zboží, které bylo uhrazeno předem, předáno kupujícímu pouze po doložení jeho totožnosti (osobním dokladem s fotografií). V případě kupujícího – právnické osoby – bude zboží předáno pouze osobě, která je zapsána jako statutární orgán dané osoby ve veřejném rejstříku nebo se prokáže plnou mocí udělenou takovým statutárním orgánem. V případě zvolení osobního odběru, je kupující povinen si vyzvednout zboží, které bylo uhrazeno předem, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu prodávajícím byla potvrzena připravenost zboží k vyzvednutí.

  7. Při převzetí zboží je kupující povinen zboží vizuálně zkontrolovat, překontrolovat neporušenost obalu, případně ochranné lepicí pásky s logem Electro World. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít v případě, že je na zboží nebo na jeho obalu viditelné mechanické poškození způsobné přepravou nebo v případě, že zboží není úplné. V takovém případě je kupující povinen sepsat s pracovníkem prodávajícího a/nebo přepravní společnosti, která zajišťuje dopravu zboží, protokol o škodě/reklamaci. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel. 

  8. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající v pozici uschovatele (§ 2120 odst. 1 občanského zákoníku) a na právní vztah kupujícího a prodávajícího se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o smlouvě o úschově (§ 2402 a násl. občanského zákoníku). V případě prodlení kupujícího delšího než 25 dnů, bude prodávající oprávněn účtovat si za úschovu zboží částku ve výši 50 Kč za každý, byť i jen započatý, den úschovy za každý jeden kus zboží, s jehož převzetím je kupující v prodlení. Po marném uplynutí uvedené doby 25 dnů může prodávající též:

   (i) zboží prodat na účet zákazníka (§ 2126 Občanského zákoníku) a výtěžek z prodeje vydat zákazníkovi; nebo

   (ii) odstoupit od kupní smlouvy na dodání zboží zákazníkovi a vrátit zákazníkovi kupní cenu zboží.

   Výtěžek z prodeje nebo vracenou kupní cenu snížené o skladné a případně účelně vynaložené náklady spojené s prodejem zboží prodávající uhradí převodem na bankovní účet zákazníka, je-li prodávajícímu znám nebo, není-li prodávajícímu znám bankovní účet zákazníka, ponechá na interním účtu prodávajícího jako pohledávku zákazníka s označením jména zákazníka. Nárok prodávajícího na náhradu škody ani její výše tím nejsou dotčeny.

 5. Práva z vad a záruční podmínky

  1. Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník) a platným Reklamačním řádem společnosti Electro World s.r.o., jehož text je dostupný mimo jiné na www.electroworld.cz. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto všeobecných podmínek a ustanoveními reklamačního řádu, budou mít přednost ustanovení reklamačního řádu.

  2. Prodávající neodpovídá za vady zboží, ke kterým došlo mechanickým poškozením zboží, používáním zboží v nevhodných podmínkách (např. v chemicky agresivním, prašném, vlhkém prostředí, v silném magnetickém poli, apod.), zásahem do zboží jinou než oprávněnou osobou (tj. jinou osobou než autorizovaným servisem), nebo které byly způsobeny živelní událostí nebo nesprávným napájecím napětím.

  3. Prodávající neodpovídá za vady funkčnosti a/nebo obsahu digitálního obsahu - za tyto vady digitálního obsahu odpovídá výrobce/poskytovatel užívacích práv k digitálního obsahu. Poskytovatel však poskytne kupujícímu nezbytnou součinnost pro uplatnění práva z vad kupujícím u takové třetí osoby a při zprostředkování služeb helpdesku této třetí osoby. V případě digitálního obsahu dodávaného jinak než na hmotném nosiči (zejména dodáním aktivačního klíče, přístupového kódu apod. prostřednictvím emailu nebo SMS), prodávající odpovídá pouze za vady dodání tohoto digitálního obsahu (prodlení s dodáním, chybný aktivační klíč/přístupový kód).

 6. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  1. V souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má kupující – spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

  2. Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit e-mailem na info@electroworld.cz nebo předat na libovolné prodejně Electro World.

  3. Prodávající doporučuje spotřebiteli, aby pro urychlení procesu spojeného s odstoupením od smlouvy použil pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář dostupný zde. V takovém případě potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí vyplněného formuláře.

  4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Uvedené se neuplatní v případě, kdy se předmět smlouvy je dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči.

  5. Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat nebo předat buď do kterékoliv provozovny Electro World nebo na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odeslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vracené zboží musí být zajištěno pro přepravu tak, aby se předešlo jeho poškození.

  6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a bude-li vracené zboží ve stavu, v jakém bylo při převzetí spotřebitelem (s přihlédnutím k opotřebení způsobenému v míře nezbytně nutné pro jeho vyzkoušení (zjištění vlastností a funkčnosti) způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě), a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody) a příslušenství, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se nedohodnou jinak.

  7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  8. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než bylo nezbytně nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti pro jeho vyzkoušení (zjištění vlastností a funkčnosti) způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě, nebo v důsledku toho, že zboží není kompletní (chybí některé jeho příslušenství apod).

  9. V případě, že spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, jak je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží na vracenou kupní cenu; výši této náhrady je však povinen prokázat.

  10. Pokud jsou se zakoupeným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, s výjimkou případu, kdy dárkem je dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči, uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

  11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

   1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

   3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

   4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

   5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

   6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

   7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holicí strojky, epilátory apod.),

   8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

   9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

   10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

   11. o uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

   12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči (tj. byl dodán zejména zasláním emailu nebo SMS zprávou na emailový nebo telefonický kontakt kupujícího uvedený v objednávce) a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

   Za digitální obsah se pro účely těchto obchodních podmínek považují data vytvořená a poskytnutá v elektronické formě, zejména počítačové programy, aplikace, hry, hudba, videa nebo texty (e-knihy). Při poskytovaní digitálního obsahu jinak než na hmotném nosiči (např. formou zaslání aktivačního klíče, přihlašovacího kódu apod.) kupující bere na vědomí, že pokud souhlasil s dodáním digitálního obsahu před uplynutím stanovené lhůty pro odstoupení kupujícího od smlouvy, okamžikem zaslání digitálního obsahu na e-mail nebo formou SMS zprávy na e-mailový nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy.

  12. V případě, že kupující - spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vztahují se účinky odstoupení i na každou smlouvu závislou na této smlouvě (smlouvu o vázaném  úvěru (splátkovém prodeji), pojistnou smlouvu, smlouvou o prodloužené záruce nebo pojištění) uzavřenou kupujícím s prodávajícím nebo prodávajícím zprostředkovanou. Případné vrácení plateb uhrazených kupujícím dle závislých smluv bude provedené v souladu s obchodními podmínkami vztahujících se na tyto závislé smlouvy.

 7. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

  1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení závazku kupujícího z kupní smlouvy, zejména z důvodu nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího, prodlení kupujícího s převzetím zboží po koupi zboží nebo prodlení kupujícího s převzetím zboží po vyřízení reklamace prodávajícím.

  2. Prodávající je oprávněn od smlouvy dále odstoupit v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit (zboží není dodáno dodavatelem, došlo k výrazné změně ceny účtované dodavatelem, apod.). O odstoupení je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení. Prodávající si vyhrazuje právo omezit počet kusů stejného produktu prodaných jedné osobě.

  3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží (čímž se rozumí zejména situace, je-li cena objednaného zboží zjevně jiná, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by uvedeného zboží bylo jasně uvedeno, že se jedná o slevu nebo akci) a jiné zjevné chyby v psaní mající vliv na podstatné náležitosti smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

  4. V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny zboží kupujícím, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení.

 8. Ochrana osobních údajů

  1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) - a zavedením opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), najde kupující na stránce https://www.electroworld.cz/gdpr-informacni-povinnost.

  2. Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop prodávajícího zapojen. Tyto dotazníky zasílá prodávající pokaždé, když kupující nakoupí u prodávajícího, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne kupující zasílání obchodních sdělení prodávajícího nebo kupující neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a analýz tržního postavení prodávajícího využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely je prodávající oprávněn předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího.

 9. Zpětný odběr elektroodpadu

  1. Prodávající provádí zpětný odběr elektroodpadu od kupujících ve všech provozovnách. Při zakoupení kupujícím nového zboží o hmotnosti vyšší než 30 kg a objednání jeho dopravy na místo dodání určené kupujícím, zajistí prodávající odvoz starého spotřebiče stejného typu z místa dodání nového zboží. Pokud má kupující v takovém případě zájem o odvezení starého elektrospotřebiče, vybere tuto možnost při objednávce zboží. Starý spotřebič musí být k odvozu kupujícím připraven, tj. odpojen od všech sítí a vysušený. Služba zahrnuje odvoz od prvních uzamykatelných dveří, tj. nezahrnuje odnos starého spotřebiče z patra apod.

  2. Staré spotřebiče je možné bezplatně odevzdat také v tzv. sběrném dvoře, který je nejblíže bydlišti kupujícího, případně může kupující využít služby smluvních partnerů prodávajícího ASEKOL a REMA.

  3. Podrobnější informace k odvozu starého spotřebiče naleznete na https://www.electroworld.cz/zpetny-odber-elektrozarizeni-a-baterii.

 10.   Potvrzení souhlasu s VOP a reklamačním řádem

  Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Electro World s.r.o.

 11.   Další informace

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  2. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 12.   Účinnost obchodních podmínek

  1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek na internetové stránce prodávajícího. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se vždy řídí zněním obchodních podmínek platným ke dni, kdy byla kupní smlouva uzavřená.

  2. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2020 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.