Soutěž o herní počítač HAL3000 EW Gamer.

Soutěž o herní počítač HAL3000 EW Gamer na www.facebook.com/electroworld

I. Organizátor soutěže

 • Organizátorem soutěže je společnost Electro World s.r.o.

II. Doba trvání soutěže

 • Soutěž probíhá na internetu v období od 1. 11. do 6. 11. 2016 včetně.

III. Účastníci soutěže

 • Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "Soutěžící"). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

IV. Mechanika soutěže

a)

 • Podmínkou účasti v soutěži je vlastní platný Facebookový profil.

b)

 • Pro účast v soutěži je potřeba odpovědět na tipovací otázku uvedenou na soutěžní stránce www.facebook.com/electroworld (dále jen „stránka“) a současně být fanouškem stránky kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“. Platnou odpovědí se rozumí komentář u příspěvku věnovanému této soutěži.

„Kolik celkem návštěvníků zavítá na oblíbený herní festival In-Joy, který se koná v Brně tento víkend od 4. do 6. listopadu 2016.“

 • Výhercem se stane soutěžící, který jako první napíše správnou odpověď nebo bude svým tipem nejblíže.
 • Vyhodnocení provádí 3 členná komise jmenovaná organizátorem. Ze soutěže budou komisí vyřazeny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.

d)

 • Každý soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát. V případě důvodného podezření z podvodného jednání, například za pomocí falešných profilů, bude dotyčný na konci soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

V. Výhra

a)

 • 1x herní počítač HAL3000 EW gamer

b)

 • Výherce bude zveřejněn na facebookovém profilu www.facebook.com/electroworld v pátek 11. 11. 2016.

c)

 • Výherce je povinen nás kontaktovat z facebookového profilu, ze kterého odpovídal na soutěžní otázku, nejpozději do 18. 11. 2016.

d)

 • Každý Soutěžící má nárok nejvýše na jednu výhru.

e)

 • Ceny budou výhercům poslány poštou na jejich adresu nebo po domluvě předány na pobočce Electro World. V případě nepřevzetí, propadá výhra ve prospěch Organizátora.

f)

 • Pokud bude výhra odeslána prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby, organizátor soutěže nenese odpovědnost za zásilku a její doručení. V případě jejich nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadají ve prospěch Organizátora.

g)

 • Soutěžící se zavazuje umožnit Organizátorovi pořídit obrazový záznam předání výhry, například formou fotografie a jeho následné použití se jménem výherce pro reklamní a marketingové účely spojené s touto soutěží (například uveřejnění fotografie se jménem výherce na facebooku, internetové adrese www.electroworld.cz, v televizním spotu apod.)

 

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Česká republika:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti Electro World jako správci, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.

VII. Ostatní pravidla a ujednání

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a ceny kdykoli v průběhu akce změnit, zrušit či jinak upravit.

Ceny není možno směnit za finanční plnění ani jiné alternativy a jsou právně nevymahatelné. Podmínkou účasti v probíhající soutěži je doručovací adresa na území ČR.

Vyplněním a odesláním odpovědi ve formě uvedené v zadání probíhající soutěže souhlasí účastník s těmito pravidly a se zveřejněním svého jména, pořízeného obrazového materiálu  a odpovědi na internetu, či jiných sdělovacích prostředcích v případě výhry.

V Praze dne 31. 10. 2016