Souhlas se zpracováním osobních údajů - personalizované obchodní sdělení a marketing

Souhlas se zpracováním osobních údaju a potvrzení veku

Zakliknutím polícka "Souhlasím" vyjadruji jako subjekt údaju svuj souhlas se zpracováním mých osobních údaju v rozsahu jméno, príjmení, datum narození, telefonní císlo, e-mailová adresa a adresa, historie objednávek, nákupní chování a online identifikátory spolecností Electro World s.r.o., se sídlem Chlumecká 1531, 19 819 Praha, ICO 26488361, zapsána v obchodním rejstríku Mestského soudu v Praze pod spisovou znackou C 85390 (dále jen "spolecnost EW") jako správcem, a to za úcelem zasílání marketingové komunikace týkající se personalizovaných informací o novinkách (personalizovaný newsletter), prostrednictvím e-mailu. Tento souhlas se zároven považuje za souhlas se zasíláním zpráv reklamního charakteru a zpráv elektronické pošty. Souhlas udeluji na dobu až do odvolání.

Spolecnost EW tvorí na základe osobních údaju nejvíce v rozsahu jména, príjmení, data narození, adresy, historie objednávek a online identifikátoru profil zákazníka. Tento profil zákazníka je tvoren pro úcely zasílání (resp. zobrazování) relevantních, personalizovaných reklamních sdelení. Spolecnost EW používá takový profil zákazníka pro úcely zarazení lidí s podobným profilem (tj. zákazníku v rámci specificky urceného segmentu) do jednotlivých skupin v rámci konkrétní marketingové kampane.

Vytvorení profilu zákazníka a následné tvorení skupin zákazníku s podobným profilem (tj. segmentace zákazníku) umožnuje spolecnosti EW cílení reklamních sdelení s ohledem na reálné potreby zákazníka, címž zamezuje prípadem, kdy se zákazníkum zobrazují nebo jsou zasílány reklamní sdelení, které by mohl zákazník potenciálne vyhodnotit jako nevyžádané nebo neadresné.

Zasílání, resp. zobrazování techto reklamních sdelení probíhá automatizovaným zpusobem, pricemž k zajištení takového zasílání, resp. zobrazování, je zpracováván profil zákazníka (nejvíce v rozsahu jména, príjmení, data narození, adresy, historie objednávek a online identifikátoru) a jeho kontaktní údaje (nejvíce v rozsahu emailová adresa, telefonní císlo a adresa).

Zároven beru na vedomí, že ve smyslu príslušných právních predpisu muže svuj souhlas se zpracováním osobních údaju samostatne vyjádrit pouze osoba, která dosáhla veku 16 let, pricemž v prípade nedovršení tohoto veku se vyžaduje souhlas zákonného zástupce dané osoby. V takovém prípade není možné souhlas udelit, ale je treba kontaktovat spolecnost EW na níže uvedené e-mailové adrese. Potvrzením svého souhlasu proto zároven potvrzuji, že jsem dovršil(a) vek 16 let.

Informacní povinnost správce

Správcem osobních údaju je spolecnost EW se sídlem Chlumecká 1531, 19 819 Praha. Spolecnost EW vyjmenovala za svého poverence pro ochranu osobních údaju Tomáša Skladaného, e-mailová adresa dpo@electroworld.cz, telefonní císlo +420 295 509 300 (kontakt na recepci, která vás propojí) nebo +420 210 326 000 (kontakt na call centrum).

Spolecnost EW lze kontaktovat:

a)    písemne zasláním dopisu na adresu sídla spolecnosti s uvedením jména a príjmení odpovedné osoby pod názvem spolecnosti,
b)    elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c)    telefonicky na výše uvedeném císle.

Právním základem zpracování osobních údaju je výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údaju v souladu s clánkem 6 odst. 1 písm. a) Narízení o ochrane fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu techto údaju a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné narízení o ochrane osobních údaju) (dále jen "Narízení GDPR").

Príjemci osobních údaju jsou tito zpracovatelé:

a)    spolecnost NAY a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, ICO 35 739 487, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka císlo 1640/B,
b)    spolecnost Exponea s.r.o., se sídlem Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava - mestská cast Staré Mesto, Slovenská republika, ICO: 50 017 560, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka císlo 107011/B a
c)    spolecnost Pricewise, s.r.o., se sídlem Grösslingova 52, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 45 403 333, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka císlo 63155/B.

Subjekt údaju má právo podat návrh na zahájení rízení, pokud se domnívá, že je prímo dotcen na svých právech stanovených Narízením GDPR nebo jinými príslušnými právními predpisy.

Subjekt údaju poskytuje své osobní údaje dobrovolne a má vuci správci právo (i) požadovat prístup k osobním údajum, (ii) na opravu osobních údaju, (iii) na vymazání osobních údaju, (iv) na omezení zpracování osobních údaju, (v) právo na prenosnost osobních údaju a (vi) právo namítat proti personalizaci a automatizovanému rozhodování. Tato práva si subjekt údaju muže uplatnit kontaktováním spolecnosti EW tak jak je uvedeno výše.

Príslušné právní predpisy

Príslušným právním predpisem je predevším Narízení GDPR, príslušný zákon o ochrane osobních údaju v úcinném znení a ostatní aplikovatelné obecne závazné právní predpisy.