Informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů (GDPR) pro smluvní partnery

Informace o zpracování osobních údajů členů statutárních orgánů a kontaktních osob smluvních partnerů a potenciálních smluvních partnerů

Označení správce

Správcem osobních údajů je společnost Electroworld s.r.o., se sídlem Chlumecká 1531, 19819 Praha, Česká republika, IČO 26 488 361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 85390 (dále jen "společnost EW").

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti EW je pan Tomáš Skladaný, e-mailová adresa dpo@electroworld.cz, telefonní číslo +421 2 49 449 100 (kontakt na recepci, která vás propojí) nebo +420 210 012 444 (kontakt na call centrum).

Zpracované osobní údaje

Společnost EW zpracovává osobní údaje členů statutárních orgánů a kontaktních osob smluvních partnerů a potenciálních smluvních partnerů společnosti EW v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, označení smluvního partnera (obchodní jméno a sídlo společnosti) a smluvní vztah se společností EW.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je získávání nových smluvních partnerů, uzavření a plnění smluvního vztahu mezi společností EW a smluvním partnerem.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) - oprávněný zájem společnosti EW.

Oprávněný zájem

Oprávněným zájmem společnosti EW je získávání nových obchodních partnerů, rozvoj jejích obchodních aktivit, uzavření smluvního vztahu, plnění vzájemných práv a povinností mezi společností EW a jejím smluvním partnerem.

Informace o nezbytnosti zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů společností EW je nezbytné pro zajištění oprávněného zájmu společnosti EW.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány po dobu jednání o potenciálním smluvním vztahu, trvání smluvního vztahu mezi společností EW a smluvním partnerům a následně po dobu stanovenou přímo příslušným právním předpisem nebo v souladu s příslušným právním předpisem.

Práva subjektu údajů (t.j. člena statutárního orgánu nebo kontaktní osoby) související se zpracováním jejích osobních údajů

Subjekt údajů má vůči správci právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracovávání osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů.
Pokud se jako subjekt údajů domníváte, že jste přímo dotčen/á na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo jinými příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení.

Možnosti kontaktování společnosti EW

Společnost EW je možné kontaktovat ohledně zpracování osobních údajů a využít práva uvedená výše prostřednictvím písemného dopisu doručeného na adresu sídla společnosti EW s uvedením jména a příjmení pověřence pro ochranu osobních údajů, zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky na výše uvedených telefonních číslech.