Informační povinnost podle zákona o ochraně osobných údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů osob vstupujících do prostoru společnosti Electro World

 
Označení správce

Správcem osobních údajů je společnost Electro World s.r.o.,  se sídlem Chlumecká 1531, 19819 Praha, Česká republika, IČO 26488361, zapsaná v v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 85390 (dále jen "společnost EW"), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti EW je pan Tomáš Skladaný, e-mailová adresa dpo@electroworld.cz, telefonní číslo +421 2 49449100 (kontakt na recepci, která vás přepojí) nebo +420 210 326 000 (kontakt na call centrum).

Zpracované osobní údaje a účely zpracování

Společnost EW zpracovává pro účely ochrany majetku společnosti EW a pro účely prokazování bezvadnosti prodaného zboží společností EW osobní údaje osob vstupujících do prostoru společnosti EW v následujícím rozsahu: osobní údaje uvedené na kamerovém záznamu (podobiznu, obrazový a zvukový záznam).

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení GDPR"), t. j. zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněného zájmu společnosti EW.

Informace o nezbytnosti zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné k zajištění oprávněného zájmu společnosti EW.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

  • Policie ČR
  • společnost Sixa s. r. o. se sídlem: Praha 4, Krchlebská 1889/4, PSČ 140 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202894, jako zprostředkovatel, který dodává služby v oblasti bezpečnosti pro společnost EW
  • společnost LAMA AGENCY s.r.o. se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82546, jako zprostředkovatel, který dodává služby v oblasti bezpečnosti pro společnost EW
  • společnost AVES Utility s.r.o. se sídlem Mostecká 973/9, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84 016, jako zprostředkovatel, který dodává služby v oblasti bezpečnosti pro společnost EW
  • společnost NAY, a.s., se sídlem Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 739 487, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sa, Vložka číslo 1640/B;
  • společnost AMG, s.r.o., se sídlem Timravina 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 821 329, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka číslo 25022/B, jako zprostředkovatel, který dodává služby v oblasti bezpečnosti pro společnost EW.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány do vymazání příslušného kamerového záznamu ve lhůtě 14 dnů od jeho vyhotovení.

Práva subjektu údajů (tj vstupujících do prostoru společnosti EW) související se zpracováním jejich osobních údajů

Subjekt údajů má vůči provozovateli právo požadovat přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, na přenosnost osobních údajů a právo namítat proti zpracovávání osobních údajů.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že je přímo dotčen/á na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo jinými příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, má právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení.

Možnosti kontaktování společnosti EW

Společnost EW je možné kontaktovat ohledně zpracování osobních údajů a využít práva uvedená výše prostřednictvím písemného dopisu doručeného na adresu sídla společnosti EW s uvedením jména a příjmení pověřence pro ochranu osobních údajů, zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky na výše uvedených telefonních číslech.